Polityka prywatności


W związku z obowiązkiem informacyjnym informujemy, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Webspire Mateusz Romański, 39-200 Dębica, ul. Sikorskiego 14/7, NIP 8722209736, REGON 367186032.Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Art. 6 ustęp 1, litera B - RODO w związku z zawarciem i wykonaniem umowy.

Art. 6 ustęp 1, litera C - RODO w związku z realizacją obowiązku o charakterze publiczno-prawnym zawartych w ustawach prawa podatkowego.

Art. 6 ustęp 1, litera F - RODO w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na dochodzeniu i ochronie praw oraz mierzenia poziomu zadowolenia ze świadczonych usług, oferowaniem produktów i usług.Okres przechowywania danych osobowych:

Dane przetwarzane w związku z wykonaniem umowy będą prztwarzany do czasu wygaśnięcia roszczeń, tj. przez 3 lata od dnia wykonania umowy.

Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków o charakterze publiczno-prawnym będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów, tj. najczęściej 5 lat od końca roku podaktowego w którym dane zdażenie wywołało skutek podaktowy.

Dane służące do marketingu bezpośredniego (np: imię, nazwisko, telefon, e-mail) przechowywane są bez terminowo.

Dane są przechowywane na dysku komputera.W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych danych osobowych, informujemy Cię, że przysługują Ci następujące prawa:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem ADO danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z ADO pod następującym adresem biuro@webspire.pl. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z niektórych funkcji Strony.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Nie przekazujemy i nie dokonujemy obrotu danymi osobowymi. Twoje dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez Twojej wyraźnej zgody. Mimo to musisz być również świadomy, że przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, jednak wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Jako Administrator Danych Osobowych powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
1) KEI.PL Sp. z o.o. – w celu przechowywania danych na serwerze (poczta elektroniczna oraz kod źródłowy naszej strony internetowej)
2) BETA FU Biuro Rachunkowe Elżbieta Tomaka - w celu realizacji obsługi księgowej i płacowej


Kontakt - poczta elektorniaczna (e-mail)

Kontaktując się nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą czyli z ADO. Dane osobowe użytkownika przekazywane przez Ciebie w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy. Nasze skrzynki pocztowe obsługiwane są przez firmę kei.pl.


Kontakt telefoniczny

Nawiązując kontakt z nami za pośrednictwem telefonu, w trakcie rozmowy może dojść do przekazania nam twoich danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą. Dane osobowe, które przekażesz nam w ramach kontaktu telefonicznego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.


Korzystanie ze Strony

Aby skorzystać z funkcji strony takich jak formularz kontaktowy, będziesz poproszony o podanie swoich danych osobowych, tj. imię, adres e-mail, telefon kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest zgoda wyrażona przez Ciebie (użytkownika).

Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną przesłane na naszą skrzynkę poczytową oraz będą zapisane na serwerze pocztowym.


Pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje pliki Cookie w celu obsługi mechanizmów i oprogramowania dostarczonego przez m.in. Google, Facebook.

Podczas korzystania z serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon (puste pliki graficzne, np. systemu Facebook). Klient może w każdej chwili skasować pliki Cookies, wykorzystując dostępne funkcje w swojej przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niedziałanie niektórych elementów Serwisu.

Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Informacji o tego typu plikach należy szukać na stronach partnertów. Dane zbierane przez podmioty trzecie nie pozwalają na identyfikacje użytkownika.


Google analytics

W związku z wykorzystywaniem w Serwisie plików cookies oferowanych przez firmę Google Inc. informacje o korzystaniu z Serwisu mogą być przesyłane na serwery Google usytuowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Niemniej Operator w ramach wykorzystania funkcjonalności Google Analytics skorzystał z opcji anonimizacji nr IP Użytkowników, wobec czego tylko w szczególnych przypadkach anonimizacja pełnego nr IP Użytkownika będzie następować po jego transferze do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Google będzie wykorzystywał ww. informacje wyłącznie w celu oceny częstotliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej w Serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z działalnością Serwisu. Przekazany przez przeglądarkę Użytkownika adres IP w ramach działania Google Analytics nie jest kojarzony przez Google z innymi danymi. Szczegółowe informacje o polityce prywatności usługi Google Analytics można uzyskać pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


Kontakt z nami

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności i przetwarzania Twoich danych możesz zgłaszać poprzez adres e-mail: biuro@webspire.pl (forma zalecana) lub w innej wygodnej dla Ciebie formie.


Dostęp do treści

Nie wyrażam zgody na zbieranie informacji na potrzeby analizy danych statystycznych przez Google Analytics.